16 χρόνια εμπειρία

στη διαχείριση έργων

Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Έργων

άνω των 70.000.000€

τα τελευταία 8 χρόνια

 • 01
  στη διαχείριση έργων
  16 χρόνια εμπειρία
 • 02
  άνω των 70.000.000€
  Υποβολή Προτάσεων & Υλοποίηση Έργων

/ Εξατομικευμένη Προσέγγιση

Η προσέγγισή μας εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του κάθε έργου και βασίζεται σε τρεις άξονες:

01

Εμπειρία

Εδώ και 16 χρόνια αναλαμβάνουμε και φέρνουμε εις πέρας έργα ιδιωτικών και δημοτικών φορέων.

02

Τεχνογνωσία

Το δίκτυο συνεργατών μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ιδανικών για κάθε έργο.

03

Αποτελεσματικότητα

Τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία έργα αξίας άνω των 70.000.000€
Image

/ Χρηματοδότηση

Προγράμματα που παρακολουθούμε

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

/ Υπηρεσίες

Τι παρέχουμε

Η XTD καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών χρηματοδότησης ενός φορέα. Από την συγγραφή μίας πρότασης χρηματοδότησης μέχρι και την διαχείριση του έργου.
Σε όλο το φάσμα των αναγκών ενός φορέα, είμαστε αυτοί που θα επιτύχουν την χρηματοδότηση, θα οργανώσουν, θα στελεχώσουν, θα υλοποιήσουν και θα διαχειριστούν το έργο.
Completed Projects

Αναζήτηση Χρηματοδότησης

Οι υπηρεσίες αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων να σχεδιάζουν την στρατηγική τους και να έχουν πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για την υλοποίηση σχεδίων που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της οικονομικής, επιχειρηματικής, τουριστικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής τους.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ορισμός και χρηματοδότηση έργου
 • Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης και ευκαιρίες
 • Προγραμματισμός Έργου
 • Λεπτομερής σχεδιασμός έργου
 • Δομή διαχείρισης έργου
 • Στρατηγική προμηθειών
 • Αίτηση χρηματοδότησης
 • Διαχείριση έργου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου
 • Διαχείριση έργων και υποβολή εκθέσεων
 • Υποστήριξη σε διαχειριστικούς ελέγχους
 • Ολοκλήρωση έργου

Η εταιρία αναλαμβάνει την ευθύνη της εξασφάλισης χρηματοδότησης και εκτέλεσης της καθημερινής διαχείρισης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Μάθετε Περισσότερα
Completed Projects

Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου του.
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Συνεχιζόμενη αξιολόγηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων ενός προγράμματος.
 • Εκ των υστέρων αξιολόγηση για την εξέταση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης και της συμβολής του προγράμματος/έργου στο ευρύτερο τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.
Μάθετε Περισσότερα
Completed Projects

Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων

Τα στελέχη μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην υποστήριξη δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προγράμματος και του έργου.

Αυτά τα είδη υπηρεσιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων φορέων που ενεργούν ως Δικαιούχοι προγραμμάτων και έργων.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Δομή χαρτοφυλακίου έργων
 • Χρηματοδότηση πηγών και αναγνώριση ευκαιριών
 • Μελέτες σκοπιμότητας και αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBA)
 • Λεπτομερής προγραμματισμός του έργου
 • Εφαρμογή χρηματοδότησης έργου
 • Υποστήριξη υλοποίησης έργου
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων
 • Προγραμματισμός και διαχείριση δημόσιων προμηθειών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου
 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δραστηριότητες προώθησης
 • Διοικητικοί έλεγχοι και επιτόπιοι έλεγχοι
 • Περιοδικές αναφορές έργου
 • Αξιολόγηση έργου
 • Υποστήριξη στους οικονομικούς και επιτόποιους ελέγχους των έργων από την εκάστοτε Διαχειριστική αρχή
 • Ολοκλήρωση έργου
Μάθετε Περισσότερα
Completed Projects

Διασύνδεση και Δικτύωση

Η ομάδα μας στο πλαίσιο αναζήτησης χρηματοδότησης, σχεδιασμού και υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων υποστηρίζει την διασύνδεση και δικτύωση με φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη συνεργασιών και σύμπραξης με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, μεταφορά τεχνογνωσίας, σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων.

Επίσης ανάλογα με τις προτεραιότητες του φορέα προωθείται η διασύνδεση και συμμετοχή του σε αντίστοιχα δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την ανάπτυξη κοινών πολιτικών,  την αξιολόγηση δράσεων μέσα από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών αλλά και την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων.

Μάθετε Περισσότερα
Completed Projects

Σχεδιασμός αναπτυξιακής πολιτικής

Η εταιρία μας υποστηρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση ανισοτήτων, αναπτυξιακών αναγκών και δυναμικού ανάπτυξης.
 • Προσδιορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων
 • Καθορισμός στόχων και γραμμών πολιτικής στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και θεσμική ενίσχυση για την υποστήριξη της υιοθέτησης νέων πολιτικών / στρατηγικών.
Μάθετε Περισσότερα

/ Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να συζητήσουμε
Το νέο σας Project;

Η XTD θα σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε.