Υπηρεσίες

Image

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στοχεύουν σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο ανάπτυξη, σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι πολιτικές αυτές περιγράφονται λεπτομερέστερα από τα κράτη μέλη σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο και υλοποιούνται μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης και πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων.

Οι κυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που εμπλέκονται στη χάραξη πολιτικής και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων επιδιώκουν εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια προκειμένου να αξιοποιήσουν άμεσα, αποτελεσματικά και αποτελεσματικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κανονισμών της ΕΕ.

Η ομάδα της Xtend διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, ωρίμανση, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση έργων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένα εργαλεία και μεθοδολογίες και διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία, και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών  .

Το πεδίο των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε δημόσιους φορείς καλύπτει όλο το φάσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Από την πολιτική / στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση έως την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, εστιάζουμε στις δυνατότητες που κάθε φορέας έχει για να εκπληρώσει την αποστολή και το όραμά του.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών στόχων για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή:

 • Οικονομική, επιχειρηματική, τουριστική, περιβαλλοντική, πολιτιστική ανάπτυξη
 • Κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι κτλ)
 • Αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων και υποβαθμισμένων περιοχών
 • Τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Άμβλυνση οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων
 • Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου μάθηση.
 • Καταπολέμηση της φτώχειας
 • Απασχόληση και κινητικότητα των εργαζομένων
 • Θεσμική ικανότητα των δημόσιων αρχών και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
 • Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προστασία του περιβάλλοντος και αποτελεσματικότητα των πόρων
 • Προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος
 • Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Αειφόρες υποδομές μεταφορών και δικτύων

Για κάθε ανάθεση, η Xtend παρέχει ένα πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών, που να ταιριάζει στις ανάγκες του αντίστοιχου πελάτη (-ων). Πιο συγκεκριμένα:

 • Σχεδιασμός αναπτυξιακής πολιτικής
 • Αναζήτηση Χρηματοδότησης
 • Διασύνδεση και δικτύωση
 • Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων

 

Σχεδιασμός αναπτυξιακής πολιτικής

Η εταιρία μας υποστηρίζει σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση ανισοτήτων, αναπτυξιακών αναγκών και δυναμικού ανάπτυξης.
 • Προσδιορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων
 • Καθορισμός στόχων και γραμμών πολιτικής στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων για την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων, την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και θεσμική ενίσχυση για την υποστήριξη της υιοθέτησης νέων πολιτικών / στρατηγικών.

 

Αναζήτηση χρηματοδότησης

Οι υπηρεσίες αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων φορέων να σχεδιάζουν την στρατηγική τους και να έχουν πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για την υλοποίηση σχεδίων που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της οικονομικής, επιχειρηματικής, τουριστικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής τους.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ορισμός και χρηματοδότηση έργου
 • Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης και ευκαιρίες
 • Προγραμματισμός Έργου
 • Λεπτομερής σχεδιασμός έργου
 • Δομή διαχείρισης έργου
 • Στρατηγική προμηθειών
 • Αίτηση χρηματοδότησης
 • Διαχείριση έργου
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου
 • Διαχείριση έργων και υποβολή εκθέσεων
 • Υποστήριξη σε διαχειριστικούς ελέγχους
 • Ολοκλήρωση έργου

Η εταιρία αναλαμβάνει την ευθύνη της εξασφάλισης χρηματοδότησης και εκτέλεσης της καθημερινής διαχείρισης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

 

Διασύνδεση και δικτύωση

Η ομάδα μας στο πλαίσιο αναζήτησης χρηματοδότησης, σχεδιασμού και υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων υποστηρίζει την διασύνδεση και δικτύωση με φορείς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη συνεργασιών και σύμπραξης με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, μεταφορά τεχνογνωσίας, σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων.

Επίσης ανάλογα με τις προτεραιότητες του φορέα προωθείται η διασύνδεση και συμμετοχή του σε αντίστοιχα δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την ανάπτυξη κοινών πολιτικών,  την αξιολόγηση δράσεων μέσα από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών αλλά και την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων.

 

Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση έργων

Τα στελέχη μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην υποστήριξη δημόσιων φορέων για τον σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προγράμματος και του έργου.

Αυτά τα είδη υπηρεσιών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δημόσιων φορέων που ενεργούν ως Δικαιούχοι προγραμμάτων και έργων.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Προγραμματισμός Έργου
 • Δομή χαρτοφυλακίου έργων
 • Χρηματοδότηση πηγών και αναγνώριση ευκαιριών
 • Μελέτες σκοπιμότητας και αναλύσεις κόστους-οφέλους (CBA)
 • Λεπτομερής προγραμματισμός του έργου
 • Εφαρμογή χρηματοδότησης έργου
 • Υποστήριξη υλοποίησης έργου
 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων
 • Προγραμματισμός και διαχείριση δημόσιων προμηθειών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου
 • Διαχείριση συμβάσεων
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δραστηριότητες προώθησης
 • Διοικητικοί έλεγχοι και επιτόπιοι έλεγχοι
 • Περιοδικές αναφορές έργου
 • Αξιολόγηση έργου
 • Υποστήριξη στους οικονομικούς και επιτόποιους ελέγχους των έργων από την εκάστοτε Διαχειριστική αρχή
 • Ολοκλήρωση έργου

 

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συνεχιζόμενη αξιολόγηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων ενός προγράμματος.
Εκ των υστέρων αξιολόγηση για την εξέταση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της κοινοτικής χρηματοδότησης και της συμβολής του προγράμματος/έργου στο ευρύτερο τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.